Vaarbewijs.nl

Privacyverklaring

Vaarbewijs.nl hecht veel belang aan uw privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hiervoor nemen we zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen. In dit privacy statement vindt u informatie over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Als u bij ons een online-cursus bestelt, een examen Basiscertificaat Marifonie aanvraagt of een vaarles boekt, vragen we u om persoonsgegevens zoals uw naam en adres. Ook als u onze websites bezoekt, kunnen we van u persoonsgegevens verzamelen, zoals het IP-adres van uw computer.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van uw gegevens noemen we het ‘verwerken’ van uw persoonsgegevens. Dat is een begrip uit de wet. Vaarbewijs.nl houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u waarvoor we persoonsgegevens verwerken en welke gegevens dat kunnen zijn.

2. Waarvoor verwerken we persoonsgegevens?

We bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. In de meeste gevallen ontvangen we persoonsgegevens van uzelf, omdat u één of meerdere diensten van ons afneemt of wilt afnemen. De wet spreekt dan van gegevensverwerking die nodig is voor het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst. Het komt erop neer dat we u als klant niet kunnen helpen als we geen gegevens van u hebben of mogen bewaren.

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt voor het analyseren van het websitebezoek. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien op welke momenten onze site het meest wordt bezocht. Deze gegevens worden niet doorverkocht.

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Persoonsgegevens die we van u ontvangen voor de uitvoering van de overeenkomst.
Het gaat hierbij om:

  • algemene gegevens, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres;
  • uw rekeningnummer om betalingen van u te kunnen ontvangen of betalingen aan u te doen.

Uw bezoek aan onze website en app
We leggen gegevens vast over uw bezoek aan onze websites of apps. Bijvoorbeeld welke pagina’s u heeft bezocht en wanneer u ingelogd heeft. Hiermee laten we de site beter werken en geven we u een persoonlijke ervaring. Wij verwerken ook uw IP-adres. Dit is het nummer van uw computer, tablet of mobiele telefoon op internet waarmee u zichtbaar bent voor andere computers, tablets en mobiele telefoons.

4. Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens

We zorgen voor een goede beveiliging
We besteden veel tijd en aandacht aan de beveiliging van onze systemen en de persoonsgegevens die daarin zijn opgeslagen. Alleen Vaarbewijs.nl heeft toegang tot de omgeving waarin de persoonsgegevens zijn opgeslagen.

De veiligheid van onze systemen houden we voortdurend in de gaten. Gaat er toch een keer iets mis, dan ondernemen we meteen actie. Datalekken lossen we op en registreren we. Dat zijn we volgens de wet ook verplicht. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan u, als dat nodig is.

5. Wat zijn uw rechten?

Als klant heeft u een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Deze rechten worden hieronder toegelicht.

U heeft recht op inzage.
Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens we van u hebben geregistreerd en waarvoor we deze gebruiken.

U heeft recht op aanpassing, verwijdering en beperking.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze niet juist zijn. U heeft bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Ook heeft u het recht op beperking van uw persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat u kunt aangeven dat uw gegevens tijdelijk niet gebruikt mogen worden. Hier kunt u gebruik van maken als uw persoonsgegevens niet juist zijn, onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt, of als u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw bezwaar door ons nog in behandeling is.

U heeft recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit).
Dit betekent dat u in bepaalde gevallen het recht heeft om ons te vragen de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt over te dragen aan uzelf en/of een andere dienstverlener.

U heeft recht van bezwaar.
U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens als we uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Wij toetsen uw bezwaar zorgvuldig en stoppen indien nodig met de verwerking van uw persoonsgegevens.

6. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u een account bij ons heeft. Twee jaar nadat uw cursus(sen) is/zijn verlopen, wordt uw account automatisch verwijderd. Gedurende deze twee jaar kunt u de cursus(sen) eventueel verlengen.

7. Waar verwerken we uw gegevens?

Uw gegevens worden verwerkt binnen de Europese Unie (EU).

8. Heeft u vragen, een klacht of wilt u uw persoonsgegevens inzien of wijzigen?

Neemt u dan contact met ons op via info@vaarbewijs.nl.